Contract

Wanneer een klant besluit met mij in zee te gaan leggen we een en ander vast in een contract om voor beide partijen duidelijkheid te geven. Het contract ziet er als volgt uit:
 
 
Hondenuitlaatservice (HUS) Suze
Waling Dykstrastrjitte 11
9061 BL  Gytsjerk
tel. 06-11044055
 
 
Overeenkomst hondenuitlaatservice
 
1. HUS Suze haalt de hond …………………………………………………………………………… (naam hond) op werkdagen op van het door de eigenaar opgegeven adres en wandelt ongeveer een uur met de hond.
2. Ondergetekenden komen overeen dat HUS Suze niet aansprakelijk is voor eventuele schade die de hond van de eigenaar oploopt ten gevolge van diens eigen gedrag of dat van andere dieren.
3. Ondergetekenden komen overeen dat voor toepassing van artikel 6:170 BW de hondeneigenaar als bezitter van het dier wordt aangemerkt. De eigenaar beroept zich niet op overmacht omdat de hond aan HUS Suze was toevertrouwd (normaalgesproken is dit via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekerd).
4. De hondeneigenaar verplicht zich, op verzoek van HUS Suze, bij diens aansprakelijkheidsverzekering een ontstane schade aan te melden ter beoordeling.
5. Indien noodzakelijk zal met de hond naar een dierenarts worden gegaan. De kosten van zo'n bezoek zijn voor rekening van de eigenaar. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal vooraf contact met de eigenaar worden opgenomen.
6. Indien bij het ophalen van de hond blijkt dat deze ziek of loops is zal de hond niet worden meegenomen.
7. HUS Suze neemt alleen honden aan die over geldige inentingspapieren bezitten.
8. HUS Suze kan te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, de hond weigeren.
9. Betaling dient vooraf contant te geschieden.
 
 
Getekend d.d. ……………………………………………… te …………………………………………………
 
 
Handtekening eigenaar: Handtekening "HUS Suze"
 
 
………………………………………………… …………………………………………………
 
 
Gegevens eigenaar:
Naam: ..........................................................................
Adres: ..........................................................................
..........................................................................
Telefoon: ..........................................................................